POLÍTICA DE PRIVACITAT

Respectant el que estableix la legislació vigent, verdcel.com (en endavant, també lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en verdcel.com és: Alfons Olmo Boronat, proveïda de NIF: 21668531R; i inscrita en: Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors amb les següents dades registrals: 2020C3668530109L, el representant és: VerdCel (en endavant, responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Telèfon de contacte: 600 505 700

Email de contacte: verdcel@gmail.com

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’usuari s’ha de sotmetre als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixin.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en verdcel.com són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Alfons Olmo Boronat es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics, segons art. 6.1 a) del RGPD.

L’usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc web.

En les ocasions en què l’usuari hagi facilitat o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se l’informarà en cas que la formalització d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: fins que es donin de baixa, o fins que l’usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’usuari podran ser compartides amb la nostra empresa responsable de l’allotjament.

En cas que el responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la comissió.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Alfons Olmo Boronat. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Alfons Olmo Boronat es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

El lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, a causa que Alfons Olmo Boronat no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, que es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’usuari té sobre Alfons Olmo Boronat i podrà, per tant, exercir davant del responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD:

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir confirmació de si verdcel.com està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Alfons Olmo Boronat hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’usuari a què es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): és el dret de l’usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’usuari s’oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret de l’usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Alfons Olmo Boronat.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: és el dret de l’usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al responsable del tractament amb la referència “RGPD-https://verdcel.com”, especificant:

 • Nom, cognoms de l’usuari i còpia del NIF/CIF/NIE. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del NIF/CIF/NIE podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça o correu electrònic:

Telèfon de contacte: 600 505 700

Email de contacte: verdcel@gmail.com

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de verdcel.com, i que per tant no són operats per Alfons Olmo Boronat. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es).

Top
0 cistella
  La teua cistella
  La teua cistella està buidaTornar a la botifa
   Calculate Shipping
   Apply Coupon